Uttalande gällande sekretess och cookies

Giltigt från: Juni 2020

Detta uttalande gällande sekretess och cookies utgör en del av de allmänna villkoren. Läs villkoren och denna sekretess- och cookiespolicy noggrant innan du använder webbplatsen.

1. Presentation av tjänsteleverantör/datakontrollant

Tjänsteleverantören av denna webbplats, Inflight Service Europe AB med adress Torshamnsgatan 20, Box 1009, 164 21 Kista, Sverige är ansvarig för de personuppgifter som behandlas via denna webb-plats.
Inflight Service Europe AB har åtagit sig att skydda dina personuppgifters integritet och säkerhet. Syftet med denna Sekretesspolicy (nedan kallad Uttalandet) är att förklara varför och hur vi behand-lar dina personuppgifter och dessutom förklaras dina rättigheter enligt tillämplig lag.
Inflight Service Europe AB behandlar dina personuppgifter i enlighet med EU:s allmänna dataskydds-förordning (”GDPR”) och tillämplig lagstiftning i Sverige.

Detta Uttalande gäller användare av denna webbplats.

2. Definitioner

Personuppgifter” betyder, så som de används här, all information om en identifierbar fysisk person eller, i den utsträckning som krävs enligt lag, om en identifierbar juridisk person.

Vi”, ”oss” eller ”vår” betyder, så som de används här, Inflight Services Europe AB med adress Torshamnsgatan 20, Box 1009, 164 21 Kista, som anges mer detaljerat i företagsinformationen.

3. Syftet för vilket vi samlar in och behandlar personuppgifter samt rättslig grund för insamling och behandling

Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter för specifika och begränsade ändamål. Vi ber endast om personuppgifter som är adekvata, relevanta och begränsade till vad som är nödvändigt för dessa ändamål. För all behandling av personuppgifter är vi skyldiga att ha en rättslig grund för att göra detta i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar. Syftet för vilket vi samlar in och på annat sätt behandlar dina personuppgifter och den rättsliga grund för vilken vi samlar in och på annat sätt behandlar dina personuppgifter beskrivs nedan:

 • Behandling av din order och betalning i samband med utförandet av vårt avtalsförhållande med dig
 • Att analysera dina shoppingpreferenser för att kunna erbjuda ett skräddarsytt erbjudande av tjänster
 • Marknadsföring av våra produkter, erbjudanden och tjänster baserat på ditt samtycke
 • Förbättra våra produkter och tjänster baserat på vårt legitima intresse för att kontinuerligt förbättra våra produkter och tjänster.

Om du har samtyckt kan vi då och då använda dina personuppgifter för att göra dig medveten om våra produkter, erbjudanden och tjänster som kan vara av intresse för dig. Om du någon gång bestämmer att du inte vill att dina personuppgifter ska användas för sådana marknadsföringsrelaterade meddelanden kan du avsluta prenumerationen.

Direktmarknadsföring

När du gör en beställning på denna webbplats skickar vi tillfällig direktmarknadsföring via e-post om liknande produkter och tjänster. Vi har ett legitimt intresse av att skicka dig marknadsföring för att lyfta fram våra produkter och tjänster till våra kunder och för att se till att du är insatt i de bästa erbjudanden som finns tillgängliga.

Du kan när som helst avsluta prenumerationen på direktmarknadsföring genom att följa instruktionerna i e-postmeddelandet. Vi kommer att sluta skicka marknadsföring till dig så snart som möjligt, men under alla omständigheter kommer vi att göra det senast 30 dagar från din begäran.

Om du inte har gjort någon beställning på 13 månader kommer vi automatiskt att välja bort dig från listan med direktmarknadsföring. Om du beställer från oss igen och inte tidigare har avslutat prenumerationen, eller om du gör en beställning och väljer att delta i direktmarknadsföring, kommer vi att börja skicka marknadsföring till dig igen.

4. Kategorier av personuppgifter som behandlas

(a) Personuppgifter

För vart och ett av ovanstående ändamål avseende behandlingen samlar vi in, lagrar och bearbetar kategorier av personuppgifter som inkluderar:

 • Ditt fullständiga namn
 • Din adress, e-postadress och telefonnummer
 • Ditt kreditkortsnummer, etc.
 • Din IP-adress
 • Din orderhistorik.

5. Mottagare av personuppgifter

Vi kan behöva dela dina personuppgifter med tredje part, inklusive tredjeparts tjänsteleverantörer, och med andra bolag inom gategroup, såsom lagen kräver, när så är nödvändigt för att behandla din beställning eller där vi har ett legitimt intresse av att göra det.

Vi begär att alla tredjeparter respekterar säkerheten för dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med tillämpliga sekretesslagar.

När vi delar dina personuppgifter med tredjeparts tjänsteleverantörer kommer vi endast att lämna ut personuppgifter som är nödvändiga för att tillhandahålla tjänsten. Innan vi delar några personuppgifter kommer vi att se till att alla leverantörer är avtalsenliga och kan visa att dina personuppgifter:

 • kommer att behandlas i enlighet med tillämplig lag
 • rättigheter kommer att garanteras
 • kommer att sparas på ett tryggt och säkert sätt för att säkerställa sekretess för uppgifterna
 • behålls bara under den tid det tar att hantera tjänsten
 • aldrig kommer att användas för annat än hantering av den begärda tjänsten
 • inte kommer att användas av tredje part för marknadsföringsändamål.

Om någon mottagare finns i ett land utanför Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES) kommer vi endast att dela dina personuppgifter om landet ifråga kan garantera en adekvat skyddsnivå för dina personuppgifter, om mottagaren eller mottagarlandet är föremål för en godkänd certifieringsmekanism eller uppförandekod med bindande och verkställbara åtaganden som motsvarar lämpligt skydd för dina personuppgifter. Vi har infört lämpliga skyddsåtgärder för att skydda dina personuppgifter, såsom att genomföra standardavtals-klausuler som utfärdats av Europeiska kommissionen.

6. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi kommer att radera dina personuppgifter när det inte längre är nödvändigt för det syfte för vilket de samlades in, om inte annat krävs enligt tillämplig lag.

Om du har samtyckt till att vi använder dina personuppgifter för att göra dig medveten om våra produkter och tjänster kommer alla personuppgifter som samlats in för detta ändamål att raderas om du väljer att avsluta prenumerationen av sådan marknadsföringsrelaterad kommunikation.

7. Hur kan du utöva din rätt att begära ut information?

Du har rätt att skicka en informationsförfrågan för att få veta vilka kategorier av personuppgifter vi hanterar om dig och för vilka ändamål, hur vi delar dina personuppgifter med andra och hur länge vi sparar dina personuppgifter. Om du vill skicka in en sådan begäran ber vi dig skicka ett e-postmeddelande till gdpr@gategroup.com.

I sällsynta fall kan vi – i den utsträckning som tillåts genom tillämplig lag – behöva helt eller delvis vägra att svara på din begäran. I sådana fall kommer vi att informera dig om orsakerna till ett sådant avslag. Du har rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten (se nedan ”Var kan jag rapportera ett klagomål”) mot sådan vägran, samt söka rättsmedel.

8. Hur kan du utöva din rätt till att ändra, radera eller invända?

Vi vill se till att du bibehåller kontrollen över dina personuppgifter. I detta ingår att säkerställa att du förstår dina rättigheter som är följande:

 • Åtkomst – rätten att få åtkomst till dina personuppgifter, och få en bekräftelse på de personuppgifter som vi för närvarande har.
 • Rättelse – rätten till att rätta till felaktiga uppgifter.
 • Radera – rätten att radera dina uppgifter (detta är dock inte en absolut rättighet och gategroup kan behålla sådana personuppgifter på lagliga eller legitima grunder).
 • Begränsa – rätten att, i vissa fall, begränsa hanteringen av dina personuppgifter.
 • Invända – rätten att invända mot hanteringen av dina personuppgifter i direkt marknadsföring eller i andra situationer i enlighet med lokala lagar.
 • Dataportabilitet – rätten att ta del av de personuppgifter som rör dig, som du har tillhandahållit oss, i ett strukturerat, vanligt förekommande och maskinläsbart format och ha rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan hinder från den personuppgiftsansvarige till vilken uppgifterna först lämnats.
 • Återkalla – du kan när som helst återkalla ditt samtycke för hantering av dina personuppgifter som du tidigare gett samtycke till.

För att utöva dina rättigheter till dina personuppgifter är allt du behöver göra att kontakta oss direkt på gdpr@gategroup.com och berätta vilken rättighet du vill utöva. Alla förfrågningar är kostnadsfria.

När begäran skickats till gategroup får du en bekräftelse på att vi mottagit din begäran och vi svarar utan onödigt dröjsmål.

Vi kan kontakta dig för att klargöra din begäran, söka ytterligare information eller för att verifiera din identitet innan hanteringen.

Om du känner att dina rättigheter har påverkats, kontakta vårt dataskyddsombud på dpo@gategroup.com.

9. Vart skickar jag ett klagomål?

Du har rätt att lämna in ett klagomål rörande vår hantering av dina personuppgifter, eller angående vårt svar på en begäran om information, rättelse eller radering, eller på en begäran om att vi ska sluta hantera dina personuppgifter. Om du vill utöva  en sådan rättighet hänvisar vi till:

Datainspektionen

E-post: datainspektionen@datainspektionen.se

Datainspektionen
Box 8114
104 20 Stockholm
SVERIGE

10. Ändringar av policyn för sekretess och cookies

Rätten att när som helst ändra denna policy för sekretess och cookies förbehålls. Ändringar gäller så snart de publicerats på denna webbplats.

11. Tillämplig lag

Denna policy för sekretess och cookies samt dess tolkning och eventuella tvister som uppstår under eller i samband därmed är föremål för svensk lagstiftning.

12. Ytterligare information om cookies

Vad är en cookie?

Cookies är små elektroniska textfiler som sänds till din dators hårddisk av den webbserver där webbplatsen ligger. Cookies utgör ingen risk för din dator eftersom de bara är filer och inte körbara program.

Vad används cookies för på denna webbplats?

Vi använder s.k. sessionscookies som raderas när du avslutar webbläsarsessionen, samt permanenta kakor som lagras tills de raderas av dig.

Vilka syften cookies kan användas för på webbplatsen kan du läsa om i avsnittet ”För vilka ändamål behandlar vi personuppgifter?”

En fullständig lista över de cookies som för närvarande används på denna webbplats ser du i vår uppdaterade Lista över Cookies.

Kan inställningarna för cookies ändras?

Du bestämmer själv om webbplatsens webbserver får spara cookies på din dator eller inte. Du kan när som helst välja att ändra dina webbläsarinställningar så att cookies inte får accepteras eller sparas på din dator. Du kan radera de filer som är lagrade på din dator och som innehåller cookies.

Om du vill veta hur du kan inaktivera cookies från Google Analytics, se avsnittet nedan: Ytterligare information om Google Analytics.

Var medveten om att ett avvisande eller nekande av cookies kan hindra dig från att kunna använda webbplatsen till dess högsta kapacitet, och att vissa funktioner på webbplatsen kan vara begränsade eller otillgängliga.

Lista över cookies

Listan nedan visar de kakor som används av denna webbplats, tillsammans med syfte, varaktighet och hanteringen av varje cookie.

 • Nödvändiga: behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt. De genereras vanligtvis när användaren besöker eller loggar in på webbplatsen och används för att identifiera användaren på webbplatsen.
 • Statistik: hjälper oss att förstå hur många besökare som interagerar med webbplatsen genom att samla in och rapportera information anonymt. Vi använder Google Analytics för detta ändamål (ytterligare detaljer nedan).
 • Marknadsföring: används för att spåra besökare på vår webbplats och för att visa annonser för besökare som är relevanta och engagerande för den enskilda användaren.

Tredjepartscookies

Google Analytics: läs avsnitt 12 av de Allmänna villkoren som visar vilka Google Analytics-cookies som används och i vilket syfte.

Se även nästa avsnitt ”Ytterligare information om Google Analytics”.

Ytterligare Information om Google Analytics

Använder Inflight Service Europe AB Google Analytics?

Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”) i USA.

Vad är Google Analytics?

Google Analytics-cookies tillåter övervakning av webbplatsen med hjälp av verktyget Google Analytics som är en tjänst som tillhandahålls av Google för att få information om användaråtkomst på webbplatsen. Några av den data som sparas är: antalet gånger en användare besöker webbplatsen, datum för första och senaste besök, besökens längd, sidan från vilken användaren kom till webbplatsen, sökmotorn som användaren använde för att komma åt webbplatsen eller länken de klickade på, den plats i världen varifrån användaren har åtkomst etc.

Konfigurationen av dessa cookies är förutbestämd av den tjänst som erbjuds av Google och informationen som genereras av cookien om användningen av webbplatsen kommer att överföras och lagras av Google, Inc. (ett USA-baserat företag). Därför bör du besöka sidan för sekretess på Google Analytics, https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage, för att få ytterligare information om de cookies som de använder.

Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera användningen av webbplatsen, sammanställa rapporter om aktivitet på webbplatsen och tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning. Google kan också överföra denna information till tredje part om så krävs enligt lag, eller om en tredjepart behandlar informationen för Googles räkning.

Google associerar inte IP-adresser med någon annan data som innehas av Google.

Kan Google Analytics-cookies vägras?

Användningen av Google Analytics-cookies kan vägras genom att ändra webbläsarinställningarna.

Dessutom kan du förhindra Googles insamling och användning av data (cookies och IP-adress) genom att ladda ned och installera webbläsarens plug-in som finns tillgänglig här:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sv.

Våra Cookies

KakaTypVaraktighetBeskrivning
__stripe_mid1 yearThis cookie is set by Stripe payment gateway. This cookie is used to enable payment on the website without storing any patment information on a server.
__stripe_sid30 minutesThis cookie is set by Stripe payment gateway. This cookie is used to enable payment on the website without storing any patment information on a server.
_fbp3 monthsThis cookie is set by Facebook to display advertisements when either on Facebook or on a digital platform powered by Facebook advertising, after visiting the website.
_ga2 yearsThe _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors.
_gat1 minuteThis cookie is installed by Google Universal Analytics to restrain request rate and thus limit the collection of data on high traffic sites.
_gid1 dayInstalled by Google Analytics, _gid cookie stores information on how visitors use a website, while also creating an analytics report of the website's performance. Some of the data that are collected include the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously.
_hjAbsoluteSessionInProgress30 minutesHotjar sets this cookie to detect the first pageview session of a user. This is a True/False flag set by the cookie.
_hjFirstSeen30 minutesHotjar sets this cookie to identify a new user’s first session. It stores a true/false value, indicating whether it was the first time Hotjar saw this user.
_hjid1 yearThis is a Hotjar cookie that is set when the customer first lands on a page using the Hotjar script.
_hjIncludedInPageviewSample2 minutesHotjar sets this cookie to know whether a user is included in the data sampling defined by the site's pageview limit.
cookielawinfo-checkbox-advertisement1 yearSet by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Advertisement" category .
cookielawinfo-checkbox-analytics011 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics".
cookielawinfo-checkbox-functional011 monthsThe cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional".
cookielawinfo-checkbox-necessary011 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary".
cookielawinfo-checkbox-others011 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other.
cookielawinfo-checkbox-performance011 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance".
cookies.jssessionNo description available.
fr3 monthsFacebook sets this cookie to show relevant advertisements to users by tracking user behaviour across the web, on sites that have Facebook pixel or Facebook social plugin.
m2 yearsNo description available.
mailchimp_landing_site1 monthThe cookie is set by MailChimp to record which page the user first visited.
tk_lr1 yearThe tk_lr is a referral cookie set by the JetPack plugin on sites using WooCommerce, which analyzes referrer behaviour for Jetpack.
tk_or5 yearsThe tk_or is a referral cookie set by the JetPack plugin on sites using WooCommerce, which analyzes referrer behaviour for Jetpack.
tk_r3d3 daysJetPack installs this cookie to collect internal metrics for user activity and in turn improve user experience.
tk_tcsessionNo description available.
viewed_cookie_policy011 monthsThe cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data.